A KIE nemzetközi kapcsolatokkal, de főleg itthon tevékenykedik. Érdemese ezért figyelni aktuális programjainkat, vagy székhelyünk és konferencia központunk, a Sóvár híreit. Általános ismertetésen túl megismerhető  szervezetünkmunkaágaink és nem utolsó sorban csoportjaink. Hivatalosabb rész a vezetőségünk, és nagyon hivatalos a dokumentumok. Aztán van még az önkéntesség a közösségi szolgálattal, sőt még írások is (azon belül áhítatok, beszámolók vagy akár az újságunk).

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület célja: egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint. Az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.

 

…hogy mindnyájan egyek legyenek…" (Jn 17,21)

Sokféleség, mégis egység

A KIE programjába bibliaórától a futballmeccsig, a kulturális előadástól a drogosok közötti munkáig, a nyelvtanfolyamtól az evangélizációig bármi beletartozhat. A program a testi, szociális, szellemi és lelki területeket foglalja magában. Alapja: "Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." (Lk 2,52).

A KIE csoportok különböző jellegűek lehetnek. Gyakran református, evangélikus és katolikus felekezeti hatások is szerepet játszanak. A KIE munkája azonban mindig bibliaközpontú.

A különböző településeken élő fiatalok szükségletei eltérőek; ez a szolgálat és a segítség sokrétegűségét igényli.

Egység, mégsem egyformaság

Minden KIE-munka központjában Jézus Krisztus és az Ő missziói parancsa áll.

Bár a program sokszínű, minden helyi egyesület, nemzeti és nemzetközi szövetség alapja közös. Ez a Párizsi Alap, amelyet az 1855-ös világkonferencián fogadtak el:

"Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Ő országát terjesztik a fiatalok között."

 

Nem egyformaság, hanem közös irányvonalak

  Az évek folyamán az egész világon egységes irányvonalak körvonalazódtak.

 • A KIE programja mindenki számára nyitott, de a vezetőséget csak keresztyének alkotják.
 • A KIE-ben elsősorban laikusok dolgoznak, de lelkészek is részt vesznek a munkában.
 • A KIE Isten megbízásából a fiatalokkal fiatalokért végzi a munkáját. Ezt nem öncélúan és nem az egyházakért teszi.
 • A KIE ökumenikus közösség még akkor is, ha a helyi csoport szoros kapcsolatban áll a gyülekezettel.
 • A KIE nemzetközi ifjúsági mozgalom, mely világszerte tart fenn testvéri kapcsolatokat. Több mint 90 országban működik és közel 28 millió tagja van.
 • A KIE független szervezet, mely szívesen együttműködik az egyházakkal és gyülekezetekkel, de nem áll azok irányítása alatt.

Irányvonalak és felelősség 

Az irányvonalak és az egység ellenére az egyes helyeken végzett KIE-munkáért a helyi csoportok keresztyén fiataljai felelősek.

Minden területi, nemzeti és nemzetközi kapcsolat ellenére a felelősség a helyi fiatalok vállán van. Ők döntenek arról, hogy mi történjen szervezeteikben és csoportjaikban. A területi-, nemzeti- és világszövetség azonban támogatja őket.

A KIE nem egyház, ezért a laikus munkatársaknak szükségük van gyülekezetekre és egyházakra, ahol otthon lehetnek és imádkozhatnak értük.

A KIE szeretne kapcsolatot tartani és szorosan együttműködni minden keresztyén ifjúsági szervezettel.

Felelősség és országos segítségnyújtás

A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület feladata az, hogy a helyi csoportok munkáját minden rendelkezésre álló eszközzel segítse:

 • országos munkatársképző tanfolyamok
 • munkatársak erősítése és támogatása
 • országos konferenciák, csendeshetek, táborok szervezése
 • nemzetközi kapcsolatok elősegítése
 • segédanyagok kölcsönzése és árusítása
 • folyóiratok és munkatársi szakirodalom kiadása

Minden KIE-munka célja Isten országának kiterjesztése. Ez Isten segítségével, munkával, imádsággal, szeretettel és leleményességgel sikerülni fog a keresztyén fiataloknak.

"Ha a keresztyén ifjúsági munka beletagozódik a történelmi egyházakba, azoknak egyik élő tevékenysége lesz, eközben megőrzi szervezeti egységét, mozgalmi természetét s megtartja azt a nagy elvet, hogy az ifjúságot az ifjúság által evangélizálja: olyan nagyjelentőségű munkát végez, amelyhez fontosságban foghatót nem tudnék megnevezni."

(Ravasz László református püspök 1939.)

 "A Krisztusra nevelés történetében gyönyörűséges fejezetet jelent a KIE munkája: A KIE és az egyház elválaszthatatlanok. Egymást feltételezik, egymást követelik és egymásra mutatnak. KIE nélkül az egyház elásná egy nagy munkafeladatát, melynek elvégzésére saját szervezete képtelen lenne. Egyház nélkül a KIE megtagadná örök forrását, melyből küldetését, erejét és felelősségét meríti. A kettő együtt válik krisztusi szolgálattá." 

Még egy kis történelem

Hazánkban egy fiatal teológus -- Szabó Aladár -- nevéhez fűződik a KIE megalapítása. Az 1880-as években került kapcsolatba a Skót Misszióval. Részvételével kezdtek teológusok vasárnapi iskolákat vezetni. Szinte ezzel egy időben indult a mozgalom arra, hogy megalakítsák a KIE mozgalmat is. A KIE világszövetség titkára, Fermaud Károly 1883 októberében látogatott el Budapestre és több előadás után 1883. október 31-én megalakult a magyar KIE dr. Szilassy Aladár elnökletével, titkára pedig Szabó Aladár és egy orvostanhallgató, az evangélikus Plichta Aladár lett. A KIE 1900-ig a Református Teológia Kálvin téri épületében tartotta bibliaóráit és előadásait. Ünnepélyeit a Deák téri evangélikus és a Kálvin téri református templomban tartotta. A tagok nagy része az egyetemi hallgatók közül került ki, de lassan iparos és kereskedő fiatalok is szép számmal jelentkeztek. Az összejöveteleket Szabó Aladár tartotta, később -- miután 1888-tól teológiai tanár lett -- tanítványai közül munkatársakat nevelt.

A KIE magyarországi megalakulása után a század elején kimagasló szerepet töltött be az iparos és paraszt fiatalok körében végzett szolgálatával. A Dániából induló népfőiskolai mozgalom magyarországi meggyökereztetése is a KIE nevéhez fűződik, és nem utolsó sorban, az első hazai cserkészcsapatot a Budapesti KIE alapította. Ennek a sokrétű és nehéz szolgálatnak a vezetését az ötvenes évekig több rendkívül jól képzett és kimagasló vezetői elhívatottsággal rendelkező KIE munkatárs végezte. A legtöbbjük nevét a KIE-n kívül más szervezetek is nagy szeretettel tartják nyilván: Szilassy Aladár, Megyercsy Béla, Töltéssy Zoltán, Pógyor István, Dobos Károly, Erős Sándor, Bonnyai Sándor, Teleki László. Közülük többen hitük megvallása miatt az ÁVÓ börtönébe kerültek, közülük Pógyor István ott is halt meg. Sírjánál -- a 293-as parcellában -- kortársai évente megemlékezést tartanak.

1883

1883. A magyarországi KIE megalakulása Budapesten
1892. Nyolc Református Ifjúsági Egyesület alakul államilag jóváhagyott alapszabállyal.

1900

1900. A KIE első saját, bérelt helyisége (Károly krt. 9.) és az Ébresztő című lap megindulása.
1907. Az első utazótitkár, Kónya Gábor szolgálata.
1910. Az első magyar cserkészcsapat megalakulása ifj. dr. Szilassy Aladár gyermekorvos kezdeményezésére.
1912. Az első magyar cserkészszövetség megalakulása Papp Gyula kezdeményezésére.
1914-20. A KIE szolgálata a katonákért, hadifoglyokért.
1921. Az első KIE nemzeti konferencia Karcagon.
1926. Megkötik az Egyezményt a KIE három ága között.
1928. Megnyílik a Soli Deo Glória balatonszárszói konferencia-telepe

1930

1930. Megveszik a KIE első önálló székházát a Horánszky u. 26. sz. alatt.
1935. Megnyílik a KIE dunavecsei konferencia telepe.
1934. Az első földműves tábor megnyitása Kiskunhalason.
1936. Megnyílik Sárospatakon az első népfőiskola.
1941. Megalakul a Népfőiskolai Tanács.
1950. Május 16-án a KIE kimondja “önkéntes” feloszlását.

1951

1951. Pógyor István és gróf Teleki László ellen államellenes összeesküvés címén per indul.
1953. November 7-én Pógyor István meghalt a börtönben.
1967. Peres eljárás volt KIE-vezetők ellen, államellenes összeesküvésre való előkészület címén.

 

Világtörténet

A KIE alapítója, George Williams egy angliai tanyán született 1821-ben. Gyermekként már kereskedői pályára adták szülei, majd 19 évesen Londonba került, ahol a Hitchock-Rogers cég nagy üzletében kapott munkát. Itt megérintette a 140 alkalmazott közül a többségnek erkölcsileg kifogásolható élete és szobájában több keresztyén társával imaközösséget szervezett. Később 1844. június 6-án ugyanebben a szobában mondták ki a KIE megalapítását 12-en. Nagy segítségükre volt az egyik londoni igehirdető, Binney, akinek ébresztő bizonyságtételei további munkára bátorították őket. A KIE rövidesen több üzletben is megalakult és elterjedt az egész városban. A gyors terjedés igazolta, hogy az ilyen egyesületre a fiataloknak nagy szükségük van lelki és erkölcsi szempontból.

Az alapítás után a legnagyobb esemény 1855-ben történt, amikor is a párizsi világkiállítás alkalmával megtartották az első világszövetségi gyűlést. Itt fogadták el a KIE célját megfogalmazó úgynevezett Párizsi Alapot, s ez így hangzik:

 

"A KIE célja egy táborba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak fogadják el a Szentírás alapján, hitükben és életükben Mesterük követői kivánnak lenni, és együtt munkálkodnak Mesterük országának a fiatalok közötti terjesztésén."

 

Ehhez csatlakozott később a négyes program Lukács evangéliuma alapján (2,52) "Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." 

 

Újjáalakulás

A nyolcvanas évek végén a politikai légkör enyhülése lehetőséget adott arra, hogy hivatalosan is újra szerveződjön a KIE. Nemzetközi részről Dieter Reitzner osztrák KIE titkár jelentkezett. Segítségével református és evangélikus fiatalok vettek részt egy ausztriai vezetőképző tanfolyamon 1989-ben. Ez lett a csírája az újjáalakult KIE mai napig is legerősebb munkaágának, a munkatárs- és vezetőképzésnek. Néhány helyi csoport megalakulása után, 1991-ben a Nemzeti Szövetség is megszerveződött. Két fő feladatot vállalt: a helyi ifjúsági munka segítése, csoportszervezés és fejlesztés által és a négyes program szellemében, a kü lönböző programformák bemutatása, a képzések megszervezésével. A következő programformák szerepeltek képzésünkben: munkatárs - és vezetőképzés, színjátszás, bábozás, újságírás, fotózás, kézművesség, irodalmi kávéház, Ten Sing (könnyűzenei ének- és zenekar), sport, táncház, táborszervezés és gyermekmunka. Így jött létre a VEZESS! című módszertani újság. Kiadtunk játékoskönyvet, egy bibliaolvasó segédkönyvet és egy színdarabgyűjteményt.

Kiépültek nemzetközi kapcsolataink is, tőlünk Keletre és Nyugatra. Több száz fiatal utazott külföldre különböző konferenciákra, képzésekre és ennyien jártak nálunk külföldről is. Kiemelt jelentőségűnek tekintjük a határainkon túl élő magyar fiatalokkal való kapcsolatot. Évente 50-60 fiatalt várunk konferenciáinkra Erdélyből, Kárpátaljáról.

A KIE -- hasonlóan a többi társadalmi szervezethez -- még egy államosított ingatlanát sem kapta vissza. A régi ingatlanaink közül szükségünk lenne egy konferenciatelepre, kollégiumra. Központi irodánk több évi vándorlás után 1994-ben kapott helyett a Horánszky utcai volt KIE székházban.

 

Történeti áttekintés

Az 1980-as évek végén Dieter Reitzner kezdett tárgyalásokat a Református és Evangélikus Egyházak vezetőivel.

1989. Első munkatársképző (Neufeldben).
Az év végén megalakul a budapesti KIE.

1990. Munkatársképző tábor már hazánkban is.
Októberben megalakul a KIE Nemzeti szövetség, elnök Hajdú Zoltán, nemzeti titkár Szeverényi János

1992. Több munkaág beindul, így a TS, sport, kézművesség, irodalmi kávéház.
Nemzetközi KIE munkatársképző Tiszadobon, ahova közel száz országból érkeztek.
Nagy számban alakulnak a csoportok.
Önálló iroda a Bercsényi utcában.
Saphir program (programok szervezését támogató) működésének kezdete.
Önkéntesek érkeznek külföldről egy-egy éves szolgálatra.
Évente két munkatársképző tábor.

1994. Horánszky utcába költözés

1997. Európai Ten Sing Fesztivál Kiskőrösön

1999. Ismét van főállású titkár az MKIE-ben.

2001. Pályázati úton saját konferencia házhoz jut az MKIE, és ingatlant nyer a békéscsabai és kiskőrösi csoport is.
2002. KIE 10 éves születésnapi tábor Nagyvelegen
Sóvár alapkőletétel Balatongyörökön
2005. Sóvár megnyitója